SDG

Sdg طرح های عملیاتی بلند پرواز برای رفاه مردم و کره زمین است.

این طرحها جهانی و برای همه ی ملتها و مردم اعمال می شوند و به دنبال مقابله با نابرابری و برای همگان است.این دامنه ها برای پایان دادن به فقر و گرسنگی ، توسعه پایدار و ترویج جوامع صلح آمیز و فراگیر می باشد.

در حال حاضر شرکت پرشین نوش در صدد می باشد در استان سیستان و بلوچستان با آب و هوای تقریبا استوایی ، نسبت به سرمایه گذاری در بخشهای ذیل جهت اهداف توسعه پایدار به منظور افزایش تنوع تولید و عدم واردات میوه جات از قبیل موز ، انبه و آناناس به کشور اقدام نماید:

  • آموزش کیفیت
  • کیفیت جنسیت
  • کاهش نابرابری ها
  • کار مناسب و رشد اقتصادی
  • صنعت، نوآوری و زیرساختها