درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺷﯿﻦ ﻧﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺑﻤﯿﻮه ﺻﺪ در ﺻﺪ ( ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺸﻪ ای و ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ دارای NFCﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﺮآوری اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺒﺎت، ﺳﯿﺐ، اﻧﺎر، ﺗﻮ تﻫﺎ، ﻣﯿﻮ هﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺧﻮد را در ﻓﺎز اول ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ﮐﻮﭼﮏ و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ از ﺗﺎرﯾﺦ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن B to Bدر ﺑﺨﺶ ﺗﻦ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﻮره ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ۲۰٫۰۰۰ﻟﯿﺘﺮ آﺑﻤﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪ یﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﯽﮔﺮدد.
شرکت پرشین نوش طرح تولید آبمیوه، اسموتی طبیعی (بدون استفاده از کنسانتره) و انواع آب های غنی شده، در ایران و خاورمیانه را از سال 1391 مورد مطالعه و از سال 1393 اقدام به احداث یک مجتمع صنعتی به مساحت 22000 متر مربع در استان آذربایجان شرقی نمود. این مجموعه با توجه به نیاز روزافزون جامعه به داشتن روش زندگی سالم، سعی بر برداشتن قدمی هرچند کوچک جهت فرهنگ سازی مصرف روزانه مواد مغذی مورد نیاز بدن،  توسط گروهی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی فعالیت خود را آغاز خانواده پرشین نوش تصمیم به ایجادکارخانه ای جهت بهبود کیفیت روش های تأمین مواد موردنیاز بدن افراد گرفت.